Navigatie Link overslaanHome » Donaties/sponsoring » Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift aan stichting Merakel

Ondergetekende (schenker):

Naam:                         …………………………………………….………………………..     m / v

Voornamen voluit:        ………………………………………………………………………

Geboortedatum:          ………………………………………………………………………

Geboorteplaats:          ………………………………………………………………………

BSN:                           ………………………………………………………………………

Gegevens partner/medeschenker:  

[als u een partner heeft, bent u verplicht de volgende gegevens in te vullen]

Naam:                         …………………………………………….………………………..     m / v

Voornamen voluit:        ………………………………………………………………………

Geboortedatum           ………………………………………………………………………

Geboorteplaats           ………………………………………………………………………

BSN:                           ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer:  ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………

Land:                           ………………………………………………………………………

Telefoonnummer:        ………………………………………………………………………

E-mail:                         ………………………………………………………………………

Verklaart/verklaren een periodieke gift te doen aan:

Naam instelling:           Stichting Merakel

RSIN instelling:           817080296       (nr. stichting Merakel bij belastingdienst)

Transactienummer:      ……………                 (uniek nr. in administratie Merakel)

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter grootte van:

€ ……………per jaar (in cijfers), ………………………… euro per jaar (in letters)

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het eerst in:

jaar ……………

De gift heeft een looptijd van:

…………… jaar [vermeld een looptijd van minimaal vijf jaar, onbepaalde tijd mag ook]

en eindigt uiterlijk bij een van de volgende gebeurtenissen:

1. Overlijden van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

2. Werkloosheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

3. Arbeidsongeschiktheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

4. Het vervallen van de ANBI-status

Betaling vindt als volgt plaats:

door jaarlijkse overmaking op rekening:
IBAN: NL85 RABO 0 10 57 53 939 ten name van Vrienden van Merakel  o.v.v. het    transactienummer  ……………

Ondertekening schenker(s)/partner

Plaats en datum:  .……………………………………………………………………….

Naam schenker                                Naam partner/medeschenker

……………………………………………      …………………………………………………

Handtekening schenker:                Handtekening partner [verplicht als er een partner is]


……………………………………………        …………………………………………………

Ondertekening Stichting Merakel

Plaats en datum: ……………………………………………………………………….

Naam en functie vertegenwoordiger instelling Stichting Merakel:

M.W.M. Ligthart  (penningmeester stichting Merakel)

Handtekening:

…………………………………………………