Raad van toezicht 

Sinds september 2011 is de structuur van de organisatie statutair veranderd i.v.m. de WTZI (wet toelating zorginstelling) toelating. Toen is er gekozen voor een  Raad van Toezicht (hierna RvT genoemd) model. Ze hebben diverse maatschappelijke achtergronden en houden toezicht op het werken en functioneren van het bestuur. De leden van de RvT zetten hun kennis en expertise in voor Merakel. Maar één van de belangrijkste taken van de RvT is het, zoals het woord al zegt: toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Merakel. Dit gebeurt door toezicht vooraf, door het goedkeuren van de besluiten, die het bestuur voorlegt aan de RvT. Maar ook door toezicht achteraf, door bijvoorbeeld het bespreken van de jaarrekening. De leden van de RvT komen minimaal 1 keer per jaar bij elkaar om het reilen en zeilen van Merakel te bespreken, minimaal 3 keer per jaar samen met het bestuur. En een keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de ouderraad en het bestuur. Het is tevens de taak van de RvT om het functioneren van het bestuur te evalueren.