Navigatie Link overslaanHome » Nieuws » Vacature: Lid Raad van Toezicht Stichting Merakel – Lutjebroek

Vacature:  Lid Raad van Toezicht  Stichting Merakel – Lutjebroek

Stichting Merakel is een kleine en flexibele zorgorganisatie met als doel het overnemen van zorgtaken aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Merakel biedt o.a. dagopvang, buitenschoolse opvang en logeren. De zorg wordt uitgevoerd door circa 35 personeelsleden. 

De financiering vindt plaats met WLZ-PGB gelden, Jeugdwet en schenkingen. De jaarlijkse inkomsten bedragen circa  € 800.000. De stichting heeft een WTZi erkenning. Zie voor meer informatie over de organisatie  www.merakel.nl 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van en het beheer door het bestuur, alsmede op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT bestaat uit minimaal 3 personen. De vergaderingen van de RvT vinden minimaal vier maal per jaar plaats. De leden van de RvT zijn onbezoldigd. Onkosten gemaakt voor het uitoefenen van hun taak worden vergoed. 

In verband met een vacature, zijn wij op zoek naar een: 

Lid van de Raad van Toezicht met deskundigheid op HRM-terrein met kennis en ervaring in de zorg 

Voor deze functie gelden de volgende eisen wat betreft kwaliteiten/competenties:

 • Onderschrijven van de doelstellingen en visie van stichting Merakel. 

• Bereidheid tot verantwoording, kennis met betrekking tot wet- en regelgeving, 

• Beschikbare tijd voor inzet en committent.  

• Integriteit, zorgvuldigheid.  

• Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.  

• Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties. 

• Sterk gevoel voor zorgprocessen en welzijn van cliënten. 

• Bezit een kritisch-analytisch oordeelsvermogen. 

• Vermogen om het beleid en beheer van het bestuur te toetsen en daarover te adviseren. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.  

• Ervaring als bestuurder, toezichthouder of leidinggevende, bekend met de Governancecode Zorg. 

 

Specifieke kwaliteiten/competenties middels kennis en ervaring,  in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot één of meer van de volgende disciplines of domeinen: 

• Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording. 

• Risicomanagement. 

• Strategisch Human Resource-beleid, sociaal beleid. 

• Gevoel voor en/of affiniteit met geleverde product/dienst. 

• Innovatie van product, dienst of branche. 

• Kwaliteit en veiligheid; proceskennis. 

• Ondernemerschap in de publieke sector. 

• Goede communicatieve vaardigheden.  

De kandidaten hebben gesprekken met de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. De benoeming van de geselecteerde kandidaat vindt plaats door middel van een bindende voordracht van de Cliëntenraad waarmee ook het eerste gesprek gevoerd zal worden. 

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u bellen met  stichting Merakel : 0228-521550

Bij belangstelling voor deze functie, kunt u uw motivatiebrief en cv of sturen naar de voorzitter van de Cliëntenraad,  Mark Wijnen, bij voorkeur per e-mail : info@merakel.nl. 

Indien u schriftelijk wenst te reageren: Stichting Merakel, P.J. Jongstraat 45 , 1614 LB Lutjebroek t.a.v. voorzitter cliëntenraad.

 De aanmeldingstermijn sluit op 3 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op