Navigatie Link overslaanHome » Archief » Informatiebulletin NBEC

- door

I N F O R MA T I E B U L L E T I N
voor (klanten van de) leden van de NBEC

De NBEC is een coöperatie van zelfstandige zorgondernemers. Het bedrijf/de
zorgverlener waar u zorg van krijgt is dus aangesloten bij ons. Onze belangrijkste insteek
is dat we kwalitatief goede zorg- en dienstverlening bieden. De wens van de klant staat
centraal.
Om deze zorg goed te kunnen leveren zorgen we ervoor dat de bedrijven die aangesloten
zijn steeds bijgeschoold en gecontroleerd worden. Dit gebeurt één keer per jaar door een
extern bedrijf. Heel het jaar heeft het wel onze aandacht.


Clienttevredenheid
Eén van de manieren om te onderzoeken of de klant tevreden is, is
het uitvoeren van een klant tevredenheidsonderzoek. Dit heeft
onlangs plaatsgevonden. Mogelijk hebt u hieraan ook deelgenomen
door een vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn net bekend
geworden.
Het gemiddelde rapportcijfer van 8,6 laat zien dat de klanten in het
algemeen zeer tevreden zijn over de ontvangen zorg- en
dienstverlening. Ook zou 97 % van de respondenten zijn/haar zorgverlener aanbevelen
bij iemand anders. Wij zijn heel tevreden met deze scores.
We gaan wel zorgen dat er verbeteringen worden doorgevoerd. We willen zeker het
rapportcijfer 8,6 behouden, we streven echter naar een hoger cijfer.
Belangrijk verbeterpunt: informatie geven over het bestaan van
de klachtenprocedure, het inzagerecht in bewaarde
persoonsgegevens en bekendheid vergroten over het bestaan van
de cliëntenraad.


Klachtenprocedure
Uw zorgaanbieder/ zorgverlener doen/doet zijn uiterste best u zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.
Uw instelling heeft mogelijk eerst een interne klachtenprocedure. Maar u kunt ook
terecht voor een onafhankelijke klachtenafhandeling. Onze klachtenafhandeling geschiedt
op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). De leden van de NBECklachtencommissie
zijn een afspiegeling van de groep. Zij zijn allen bekend met de
zorgsector en behandeling van klachten. Op verzoek kan de NBEC u de klachtenregeling
toesturen. Op onze site: www.nbec.nl kunt u hier meer informatie over vinden.


Inzagerecht in persoonsgegevens
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat wat er allemaal wel en niet mag met uw
persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U hebt
bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet
tegen gebruik van uw gegevens. U kunt dus te allen tijde inzage vragen in het dossier
dat de instelling/zorgaanbieder van u heeft.

Cliëntenraad
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht
zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. Sommige
bedrijven zijn zo klein dat ze dat niet zelf kunnen regelen. De NBEC
regelt dit centraal voor de aangesloten leden. In de cliëntenraad in
oprichting zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van
cliënten. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de
cliënten. De NBEC-cliëntenraad in oprichting is een groep mensen die
de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. Ook
houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Zoals
gezegd: de cliëntenraad is in oprichting. Er is nog een vacature. Ook
over de cliëntenraad kunt u meer lezen op onze site: www.nbec.nl