Navigatie Link overslaanHome » Nieuws

Het laatste nieuws!
 

Vacature cliëntenraad:

De Cliëntenraad van de NBEC zoekt nieuwe leden. Iets voor u?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders om de inspraak van cliënten binnen de organisatie te regelen. De NBEC regelt dit centraal voor de aangesloten leden. De NBEC-cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. De cliëntenraad adviseert de adviesraad van de NBEC over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de cliëntenzorg die, bij voorkeur, woonachtig zijn in één van de Noordelijke provincies.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

· Beschikken over bestuurlijk inzicht;

· Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de NBEC te behartigen;

· Bereid zijn 3 keer per jaar enkele uren te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;

· Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;

· In staat zijn beleidstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;

· Zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;

· Een kritische, positieve en open houding hebben;

· Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

· Het leuk vinden om in teamverband te werken.


Wij bieden:

· De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken;

· Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;

· Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;

· Een passende onkostenvergoeding.


Meer informatie?

Heeft u belangstelling om lid te worden van de cliëntenraad, geef dit dan schriftelijk door aan de NBEC, t.a.v. de Cliëntenraad, Postbus 30070, 1303 AB  Almere of per email aan: m.schaap@nbec.nl

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Janneke Heijstek en/of Beppie Teunissen via 036-5483146 (op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30)